دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهرام   پازوکی

پست الکترونیکی : sh-pazoki@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عرفان اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی عرفان اسلامی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1382/10/01

شهرام پازوکی

شهرام پازوکی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

^